BIOGRAFIJE PREDAVAČA

 

Boban Arsenijević je docent srpskog jezika na Filozofskom fakultetu u Nišu i nosilac projekta Semantička ontologija i sintaksičke kategorije pri Univerzitetu Pompeu Fabra u Barseloni. Bavi se teorijskom sintaksom i semantikom, sintaksom i semantikom srpskog jezika, kognitivnim i biološkim aspektima jezika i filozofijom jezika. Objavljivao je u časopisima Lingua, The Linguistic Review, Biolinguistics, Suvremena lingvistika, Srpski jezik i drugim, kao i u većem broju uređenih monografija, tematskih izdanja i konferencijskih zbornika. Objavio je monografiju Inner aspect and telicity za LOT Publications i bio član uredničkog tima Elsevier-ove Encyclopedia of Language and Linguistics. Pored Univerziteta u Nišu, radio je na Univerzitetu u Velikom Trnovu, Prizrenskoj bogosloviji, Univerzitetu u Lajdenu, Amsterdamskom univerzitetu, Univerzitetu Pompeu Fabra u Barseloni, Univerzitetu u Kragujevcu i Institutu za srpsku kulturu u Prištini, a učestvovao kao istraživač u radu tri međunarodna istraživačka projekta.

 

Jelena Filipović je redovna profesorka Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Gostujuća je profesorka na Školi za postdiplomske studije Univerziteta Purdue  u SAD. Bavi se sefardskim studijama, kritičkom sociolingvistikom, rodnim studijama, jezičkom politikom i planiranjem, kao i hispanskom i primenjenom lingvistikom. Autorka je dve knjige (Code-switching: theoretical and methodological issues i Moć reči: ogledi iz kritičke sociolingvistike) i ko-autorka dve knjige (Etnički identitet i zamena jezika u sefardskoj zajednici u Beogradu, sa Ivanom Vučinom-Simović, i Fonética y fonología españolas para serbiohablantes, sa Robertom Hammond-om). Autorka je i ko-autorka nekoliko desetina članaka u internacionalnim i nacionalnim akademskim časopisima i publikacijama iz oblasti istraživanja jezičkih politika, jezika i roda, jezičkih kontakata i primenjene lingvistike. Radila je kao konsultantkinja ili koordinatorka na većem broju kako nacionalnih projekata iz oblasti jezičkih obrazovnih i rodno osetljivih jezičkih politika (Ministarstvo prosvete RS, Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva za rad i socijalnu politiku RS), tako i internacionalnih projekata (UNDP, Roma Education Fund, Council of Europe, Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, etc.) iz oblasti rodno osetljivih jezičkih politika, obrazovnih jezičkih politika i revitalizacije jezika (romski i jevrejsko-španski).

 

Tijana Ašić je 2004. godine odbranila je doktorat iz opšte lingvistike na Univerzitetu u Ženevi i doktorat iz kognitivnih nauka na Univerzitetu u Lionu. Za svoju doktorsku disertaciju dobila je prestižnu švajcarsku nagradu Charles Bally. Bavi se semantikom, pragmatikom, sociolingvistikom i stilistikom. Godine 2009. izabrana je za vanrednog profesora za teorijske lingvističke discipline i francuski jezik na Univerzitetu u Kragujevcu. Autor je pedesetak radova; za rad o predlozima po, na, u u južnoslovenskim jezicima dobila je Naylor-ovu nagradu Univerziteta u Ohaju. Koautor je knjige Semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom jeziku, a njenu knjigu Espace, temps, préposition objavio veliki ženevski izdavač Droz. U pripremi je udžbenik Uvod u nauku o jeziku. Uskoro će iz štampe izaći njen prvi roman Dangethe, Duša koja se smeje. Živi u Beogradu sa sinom Dušanom.

 

Dušica Filipović Đurđević je diplomirala psihologiju 2001. godine kao student generacije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sa radom "Kognitivna obrada prideva u srpskom jeziku". Magistarsku tezu "Kognitivni status gramatičkog roda prideva u srpskom jeziku" odbranila je 2004. godine, a doktorsku disertaciju "Efekat višeznačnosti na obradu izolovanih reči srpskog jezika" 2007. godine, na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 2000. godine član je Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a od 2006. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Angažovana je u nastavi na nekoliko kurseva iz oblasti kognitivne psihologije. Bavi se eksperimentalnim istraživanjima u oblasti kognitivne psihologije i psiholingvistike, i to obradom i reprezentacijom višeznačnih reči, vektorski zasnovanim modelima semantičke memorije, obradom inflektivne i derivacione morfologije. Izlagala je na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.  Koautor je poglavllja u knjizi "The Fruits of Empirical Linguistics", a svoje radove je objavila u Bilingualism: Language and Cognition i Journal of Memory and Language, kao i u nekoliko domaćih časopisa. Gostovala je na Oxford University (UK), University of York (UK), Cornell University (USA), University of Alberta (Canada), University of Bristol (UK) i Max Planck Institute of Psycholinguistics (Netherlands).

 

Divna Tričković je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, na kome je zaposlena kao docent za nastavno-naučnu oblast japanologija. Magistarsku tezu "Osnovne karakteristike japanskih prideva koji izražavaju boju" odbranila je 2004. godine, a doktorsku disertaciju "Gramatička kategorija vremena u japanskom jeziku u poređenju sa srpskim" 2009. godine. Bavi se japanskim jezikom, razvojem japanske lingvistike, dometima kontrastivnog istraživanja japanskog i srpskog jezika, kao i metodikom nastave japanskog jezika kao stranog. Bila je na stručnim usavršavanjima u Japanu, na Univerzitetu Saitama i Institutu japanske fondacije Kansai, iz oblasti japanskog jezika, i na Institutu za japanski jezik fondacije Urava, iz oblasti metodike nastave japanskog jezika kao stranog. Takođe, usavršavala se u Češkoj, na Karlovom univerzitetu u Pragu. Objavljivala je članke u inostranim i domaćim akademskim časopisima i publikacijama, iz lingvistike i književnosti. Prevodila književna dela sa japanskog i na japanski jezik (dela Mijazave Kenđija i Osamu Dazaija). Izlagala na brojnim skupovima u zemlji, kao i u Japanu i zemljama Evrope.