IZLAGANJA

 

 

Na ovoj stranici pronaći ćete spisak izlagača na konferenciji i prezentacije njihovih radova sa konferencije.

 

Ime i prezime Naslov rada
1. Ines Cebović Usporedba fonoloških i fonetskih sustava hrvatskog, srpskog, makedonskog i slovenskog jezika
2. Una Stipetić-Kalinić
3. Вук Огњановић Скица за једну генеративну акцентологију српског језика
4. Ђорђе Божовић Ијекавски рефлекси јата као примјер разрјешења хијата у штокавскоме
5. Andrej Hendelja Tromi naglasak u jednom kajkavskom govoru
6. Анико Ковач Мапирање енглеских фонема /ð/, /Ɵ/, /ɳ/ и /w/ у фонеме српског језика
7. Бојана Ристић
8. Александра Николова Улогата на Блаже Конески во кодификацијата на македонскиот литературен јазик
9. Мими Николиќ
10. Павлина Манавска
11. Majda Čolak Naglasna norma hrvatskoga standardnog jezika u procesu jezičnog planiranja
12. Ана Јовановић Језичка политика и планирање у служби изградње нације

13. Barbara Tomić

Percepcija srbizama kod generacije rođene u osamdesetima iz svih regija Republike Hrvatske

14. Ana Herbe

15. Dario Lečić

Ostaci srpskohrvatskog jezika u današnjem hrvatskom

16. Petra Bručić

Načela izrade jednojezičnih i dvojezičnih sinonimnih rječnika na primjeru glagolskih sinonima

17. Darko Tomšić

Neki problemi kod pisanja višejezičnih stručnih rječnika (na primjeru rječnika začina)

18. Александра Јанић

О лексикализацији деминутива у српскоме језику

19. Даниела Петровска Матевска

Лексичката посебност на романот Бабаџан од Живко Чинго

20. Бисера Бијелиќ

Функционирањето на антонимите во современата македонска проза

21. Ненад Крцић

Семантичка анализа лексеме срце

22. Зоран Радически

Дијахронискиот прилив на германските заемки за време на старовисокогерманскиот и средновисококогерманскиот јазичен период во српско-хрватскиот јазик

23. Nina Ditmajer

Glagoli v Brižinskih spomenikih

24. Danijel Škafar

25. Katarina Nikolić

Deklinacija imenica mjesnoga govora Šegotića

26. Бојана Вељовић

Ткачка лексика Тутина и околине

27. Тања Танасковић

Кречарска лексика у селу Велики Сењ

28. Весела Георгиева

Явлението диглосия в арабския свят

29. Ana Marković

Višejezična sredina: in varietate concordia ili in varietate discordia?

30. Јелена Проловић

Значај интеркултуралне компетенције за успешну пословну комуникацију

31. Љиљана Миловановић

32. Бојан Бугарин

Дискурс интернета – посебан облик језика?

33. Борис Максимовић

Проблематика превођења турцизама на италијански језик са посебним освртом на урбанистичке одреднице и топониме

34. Jasenka Begić

Što je zajedničko kalifornijskom surferu i Slavoncu? – Lingvistička analiza sinkronizacije animiranih filmova

35. Zdravka Biočina

36. Dražen Hoffmann

37. Dora Slakoper

38. Anja Pravuljac

Nekoliko aspekata u prevođenju romana Sitničarnica „Kod srećne ruke“ Gorana Petrovića sa srpskog na italijanski jezik

39. Марија Митић

Анализа превода петог певања Пакла са италијанског на португалски језик

40. Nensi Rubinić

Analiza talijanizama u Skupu Marina Držića

41. Јане Јованов

Лингвистичкиот релативизам преку прегледот на еуфемизмите и принципите на Новоговорот во 1984 (Џорџ Орвел)

42. Вања Миљковић

Итеративност у српском језику као елемент семантике глагола и семантике наратива

43. Александра Филиповић

Поређење подела глагола по виду у делима Грубора и Новакова

44. Muamera Begović

Plurakcionalnost u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku

45. Бојан Петревски

Нерестриктивната придавска модификација во македонскиот јазик

46. Милош Кошпрдић

Творбено-морфолошка анализа девербативних и деадјективних именица у Новом гражданском земљеописанију Павла Соларића (1804)

47. Ивана Митровић

48. Александра Милетић

Однос француског простог и антериорног футура у њиховим темпоралним и модалним употребама

49. Јована Рупар

Англицизми у електронском дискурсу српског језика (ортографско-морфолошка анализа)

50. Сања Вулетић

Однос говорника српског језика према употреби новијих англицизама

51. Тања Марковић

Ду ју спик англосрпски?

52.Сања Гојковић

53. Vesna Podgorac

Glagol(i) biti u romanskim jezicima

54. Драгана Василијевић

Моција рода у српском и руском језику

55. Срђан Петровић

Међујезички пароними у руском, чешком и српском језику

56. Стефан Милошевић

57. Марјан Сарашов

Компаративна анализа на арабизмите во англискиот и македонскиот јазик

58. Ана Барбатесковић

Значај прве позиције вокала за перцепцију речи

59. Вања Јовић

Није свака коса оштра: утицај вишезначности на фацилитацију обраде визуелних стимулуса приликом примовања речима

60. Филип Ненадић

61. Martina Šilić

Efekt pravilnosti strukture besmislenih riječi na učinak u zadatku leksičke odluke

62. Jasenka Hoffmann

Efekti točnosti afirmativnih i negacijskih rečenica na učinak u zadatku usporedbe rečenice i slike u različitim uvjetima prezentacije rečenice i slike

63. Оливера Марковић

Ослабљена синтакса – теоријски модел Сергеја Аврутина

64. Владимир Фигар

Неурони огледала и њихова улога у развоју језика

65. Marta Kozina

Strategije izbjegavanja odgovora na pitanja u intervjuima hrvatskih političara

66. Milica Plavšić

Obamin predizborni diskurs (predsjednički izbori 2008) – primer uspješne strateške upotrebe jezika

67. Almir Mustafić

Metonimije u inauguralnim govorima američkih predsjednika Klintona, Buša i Obame

68. Robin Ivan Capar

Jezik nema kosti, ali može bosti – Konceptualne metafore sukoba u hrvatskom jeziku

69. Tara Jelovac

70. Anabela Lendić

71. Ivona Radić

72. Маја Митева

Метафората во политички новинарски текстови - лингвистичка анализа од гледна точка на когнитивната лингвистика)

73. Ивана Митић

Негативне метафоре и њихово позитивно значење у колоквијалном говору

74. Ines Skelac

Merleau-Pontyjeva teorija značenja

75. Davor Krsnik

76. Бобан Карапејовски

Семантичката категорија партитивност и нејзините формални експоненти во македонскиот јазик

77. Ана Петровска

Употребата на модалните зборови и изрази во делата на Живко Чинго

78. Кристина Велевска

Функцијата на императивните форми во збирката Бели мугри од Кочо Рацин

79. Jasmina Musić

Kontrastivna analiza frazema engleskog i bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika sa komponentom ličnog imena

80. Adriana Pavković

Povijesni frazemi

81. Jasmina Musić

Kognitivni pristup frazemima

82. Almir Mustafić

83. Marija Serdar

Kvragu, zašto psujem? Sociolingvističko istraživanje o porijeklu, vrstama i korištenju psovki u hrvatskom i švedskom jeziku

84. Jasmina Turčalo

85. Lidija Škarica

86. Горан Маљан

Псовке у шведском језику – однос према религијском табуу

87. Тамара Лончаревић

88. Zoran Kojčić

Magijski zazivi demonoloških bića u hrvatskim usmenim predajama u okviru etnografije komunikacije Della Hymesa

89. Данијел Дојчиновић

Библијски текст као примјер културолошко-језичке условљености перцепције текста

90. Стефан Тодоровић

Ребусна фраза са синтаксичког аспекта

91. Дејан Антић

Примена Дидериксенове реченичне шеме на германске језике

92. Томислава Драгичевић

(Не)граматичност вишеструких питања са елипсом ТП у српском језику: (не)кршење услова супериорности?

93. Предраг Ковачевић

Детерминаторска фраза у српском језику

94. Милан Пупезин

95. Дора Солакова

Методът на квантитативната типология, приложен върху някои от славянските езици

96. Петя Славчева

97. Vanja Štefanec

Preklapanje n-grama pri automatskoj detekciji deriviranosti dokumenata

98. Siniša Bosanac

99. Биљана Ђорђевић

Коришћење регуларних израза при претраживању корпуса

100. Јелена Андоновски

101. Вероника Јованова

Предности на раното учење странски јазик

102. Љупчо Петрески

Прагматските маркери во говорниот јазик кај студентите по англиски јазик како странски јазик

103. Јулијана Павловска

104. Ана Костадиновић

Методолошки поступци у настави шпанског као страног језика за адолесценте

105. Јелена Костић

Грешке у изговору шпанских речи код говорника српског

106. Mirjana Filipović

Naučeno-primenjeno u usvajanju engleskog kao stranog jezika: Kako transformisati teoriju u praksu